Zgodnie ze Statutem PZD Zarząd ROD Lubocza-1 zaprasza na walne zebranie które odbędzie się w dniu 20-04-2013 o godzinie 9:30. W razie małej frekwencji drugi termin godzina 10:00 .

 

WYTYCZNE

 

w sprawie przeprowadzenia zebrań sprawozdawczych

w rodzinnych ogrodach działkowych w 2013 r.

 

 1. Rola i zadania okręgowych zarządów PZD.

Rolą okręgowych zarządów jest przygotowanie zebrań sprawozdawczych pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym. Efektem tych przygotowań winno być odbycie wszystkich zebrań w terminie przewidzianym przez statut, a więc do 30 kwietnia 2013 r., wypełnienie przez walne zebrania obowiązków statutowych oraz obsługa wszystkich zebrań przez kompetentnych przedstawicieli okręgowego zarządu. Przy przygotowaniu walnych zebrań i konferencji delegatów w ROD należy opierać się na przepisach statutu PZD i regulaminu ROD. Szczególną uwagę należy zwrócić na kompetencje zarządów ROD dotyczące ustalania zasad wyborów delegatów na konferencje delegatów w ROD (klucz wyborczy dla powołanych w ROD kół).

Do zadań okręgowych zarządów należy:

 1. Planowanie i programowanie pracy i zadań związanych z walnymi zebraniami sprawozdawczymi w ROD,

 2. Opracowanie przez prezydium OZ i wdrożenie systemu narad i szkoleń dla prezesów ROD.

 3. Powołanie zespołu do obsługi walnych zebrań i przeszkolenie członków tego zespołu.

 4. W uzgodnieniu z przewodniczącymi okręgowych komisji rewizyjnej i rozjemczej przeprowadzenie szkoleń i narad z przewodniczącymi ogrodowych komisji rewizyjnych i rozjemczych na temat zadań tych komisji związanych z walnymi zebraniami sprawozdawczymi.

 5. Ustalenie kalendarza walnych zebrań.

 6. Udzielenie pomocy w zorganizowaniu zebrań tym ogrodom, które nie posiadają odpowiednich świetlic.

 7. Ustalenie obsługi poszczególnych walnych zebrań przez członków powołanego przez OZ zespołu,

 8. Przedstawienie na walnych zebraniach:

 • sytuacji działkowców, ogrodów i Związku w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r.,

 • konieczności podejmowania wszelkich możliwych działań w celu uchwalenia przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

 • stanu prawnego gruntu ogrodu,

 • działań Związku na rzecz ogrodów i działkowców,

 • aktualnych problemów rodzinnych ogrodów działkowych, zadań i roli organów Związku w służbie działkowców, a w tym:

 • zadań zarządu ROD dotyczących rozwoju PZD – propagowanie w ogrodzie zasady, aby oboje małżonkowie byli członkami Związku,

 • ponadnormatywne budownictwo na działkach w świetle obowiązującego prawa, negatywne skutki dla ogrodnictwa działkowego,

 • problem zamieszkiwania i zameldowania na działkach – skutki dla ogółu działkowców,

 • działalność społeczną na rzecz działkowych rodzin i społeczności lokalnych,

 • bezpieczeństwo w ogrodzie,

 • wolne działki i działki zaniedbane,

 • nie podjęcie użytkowania po otrzymaniu przydziału działki – skutki statutowe,

 • współpraca Związku z samorządami terytorialnymi.

 

 1. Zadania i obowiązki zarządu ROD

Zarząd ROD jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie walnego zebrania, a w przypadku odbywania konferencji delegatów, za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie zebrań kół oraz konferencji. Aby walne zebranie (konferencja) spełniło obowiązki wynikające ze statutu PZD, konieczne jest prawidłowe i terminowe przygotowanie materiałów sprawozdawczych oraz projektów preliminarza, planu pracy i uchwał dotyczących opłat.

Do zadań zarządu ROD należy:

 1. Przygotowanie sprawozdania (merytorycznego i finansowego) za 2012 r. i udostępnienie ich do wglądu członkom Związku w ROD na co najmniej 7 dni przed terminem odbycia walnego zebrania.

 2. Przygotowanie projektu porządku i regulaminu walnego zebrania (konferencji).

 3. Uzgodnienie terminu walnego zebrania z okręgowym zarządem PZD.

 4. Przygotowanie materiałów i projektów uchwał dotyczących bieżącej działalności ogrodu wynikających z obowiązków walnego zebrania sprawozdawczego (m.in. plan pracy na 2013 r., plan prac na rzecz ogrodu, wysokość opłaty na rzecz ROD, wysokość opłaty energetycznej, wodnej i inne).

 5. Zawiadomienie pisemne wszystkich członków Związku w ROD o terminie i miejscu walnego zebrania z podaniem proponowanego porządku obrad i terminu wyłożenia do wglądu materiałów sprawozdawczych.

Zgodnie ze zmianą § 78 statutu PZD przyjętą podczas IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD zawiadomienie może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 1. Przygotowanie kandydatów do przewodniczenia walnemu zebraniu (konferencji).

I Uwaga - Jeżeli zarząd ROD podjął uchwałę o przeprowadzeniu zamiast walnego zebrania konferencji delegatów, jest zobowiązany do zorganizowania kół, zwołania w nich zebrań według zasad określonych statutem i regulaminem. Zebrania kół wybierają delegatów na konferencję według klucza, który uchwala zarząd ROD.

 

 1. Zadania i obowiązki komisji statutowych

Zgodnie z przepisami statutu PZD komisje: rewizyjna i rozjemcza przygotowują następujące materiały i przedstawiają na walnym zebraniu sprawozdawczym:

 1. Komisja rewizyjna ROD

 • sprawozdanie z działalności komisji za rok 2012,

 • ocenę działalności (merytorycznej i finansowej) zarządu ROD w 2012 r.

 1. Komisja rozjemcza ROD

 • sprawozdanie z działalności komisji za rok 2012.

Dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 winny być wyłożone do wglądu dla działkowców na co najmniej 7 dni przed terminem odbycia walnego zebrania (zebrania koła).

 

 1. Zwołanie walnego zebrania sprawozdawczego (konferencji delegatów)

Zgodnie z § 78 statutu PZD, aby zapewnić każdemu członkowi Związku w ROD możliwość uczestniczenia w walnym zebraniu, zarząd ROD jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia każdego członka Związku o terminie, miejscu i porządku obrad. W zawiadomieniu należy podać, że walne zebranie, przy braku wymaganej statutem większości członków PZD w ROD, może odbyć się w drugim terminie, bez względu na ilość uczestniczących w nim członków Związku i ma prawo podejmować uchwały wiążące wszystkich członków ROD. Jest to warunek konieczny dla ważności zebrania w drugim terminie, ponieważ członkowie, którzy nie przyjdą na zebranie muszą zdawać sobie sprawę, że wiążące decyzje zapadną bez względu na frekwencję.

Przerwę pomiędzy pierwszym i drugim terminem, minimum półgodzinną, należy wykorzystać na przedstawienie działkowcom informacji na tematy ich interesujące, ale także informacji dotyczących najważniejszych spraw związkowych. W ROD, w których odbywają się konferencje delegatów, aby każdy działkowiec corocznie mógł mieć wpływ na najważniejsze decyzje jego dotyczące, muszą odbyć się zebrania w kołach w 2013 r. i na tych zebraniach należy wybrać delegatów na konferencję delegatów.

II Uwaga – zwoływanie zebrania w kołach odbywa się na tych samych zasadach, co zwoływanie walnych zebrań.

 

W zebraniu koła uczestniczą członkowie Związku z danego koła, wybierają swych delegatów na konferencję i wypowiadają się w najistotniejszych dla ogrodu sprawach - opiniują sprawozdania i plany (w tym finansowy) oraz projekty uchwał, w tym dotyczących opłat i ekwiwalentów. Delegaci winni po odbytej konferencji złożyć na zebraniu koła sprawozdanie z jej przebiegu i przedstawić podjęte decyzje.

 

Walne zebranie i konferencja delegatów jest jedyną w roku okazją do spotkania działkowców z przedstawicielami miejscowych władz samorządowych oraz instytucji i urzędów, których praca ma wpływ na funkcjonowanie ogrodu. Dlatego pożądanym jest zapraszanie na walne zebranie przedstawicieli gmin, radnych, policji, a także współpracujących z ogrodem organizacji społecznych, placówek oświatowych itp.

Wskazane jest także, aby działkowcy mogli na walnym wypowiedzieć się w sprawie aktualnej sytuacji, co myślą o wyroku Trybunału konstytucyjnego, obywatelskiego projektu ustawy o ROD, a także o innych projektach dotyczących przyszłości ogrodów i Związku. Dobrze byłoby, aby tych głosów mogli na żywo wysłuchać posłowie, którzy ostatecznie będą decydować o przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

Do zadań zarządów związanych ze zwołaniem konferencji delegatów i walnego zebrania należą następujące obowiązki:

 1. Zwołanie walnego zebrania (konferencji) - pisemne zawiadomienie członków Związku (delegatów) doręczone pocztą (przesyłka zwykła), osobiście za potwierdzeniem odbioru lub e-mailem za zgodą działkowca, na 14 dni przed planowanym terminem. Wyłożenie do wglądu materiałów sprawozdawczych, na co najmniej 7 dni przed terminem walnego zebrania.

 2. Przygotowanie materiałów niezbędnych w czasie trwania walnego zebrania (konferencji), w tym listy obecności zawierającej wykaz członków PZD w ROD (lista członków Związku w kole, lista delegatów wybranych na zebraniach kół),

 3. W ogrodach, w których odbywają się konferencje delegatów

 • przeprowadzenie w roku, w którym będzie odbywać się konferencja, zebrań w kołach (zwołanych zgodnie z zasadami obowiązującymi dla walnych zebrań), na których zaopiniowane zostaną materiały sprawozdawcze i projekty uchwał,

 • obsługa zebrań w kołach przez członków zarządu ROD,

 • wybór na zebraniach w kołach delegatów na konferencję,

 • skompletowanie ankiet wszystkich wybranych delegatów i sprawdzenie ich zgodności z obowiązującymi przepisami związkowymi szczególnie w zakresie uprawnień osób wybranych do udziału w konferencji (członkostwo Związku i nierozerwalnie z tym związane czynne i bierne prawa wyborcze).

 

III UWAGA – aby zebranie koła, walne zebranie lub konferencja delegatów były ważne, członkowie Związku mający prawo uczestniczenia w tych zebraniach i delegaci na konferencję powinni być bezwzględnie zawiadamiani pisemnie o terminie, miejscu i porządku zebrania oraz o terminie udostępnienia do wglądu materiałów sprawozdawczych.

 

IV UWAGA- wszystkie walne zebrania sprawozdawcze (konferencje) winny się odbyć do 30 kwietnia 2013 r. (§ 77 ust. 2 statutu PZD)

 

 1. Przebieg walnego zebrania (konferencji)

 1. Pierwszy i drugi termin dotyczy tylko zebrania koła i walnego zebrania. Konferencja delegatów odbywa się tylko w pierwszym terminie przy obecności ponad połowy delegatów wybranych na zebraniach kół.

 2. Otwarcie zebrania (prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes), wybór przewodniczącego (przewodniczyć zebraniu i konferencji nie może prezes zarządu ROD, przewodniczący komisji rewizyjnej i rozjemczej ROD oraz osoby, o których mowa w § 50 ust. 6 i 7 statutu PZD – treść przepisów w brzmieniu uchwalonym przez IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 17 grudnia 2011 r.) i prezydium.

 3. Stwierdzenie prawomocności walnego zebrania w I terminie (stwierdzenie prawomocności konferencji w przypadku obecności ponad połowy wybranych delegatów).

 4. Zatwierdzenie regulaminu i porządku zebrania.

 5. Wybór komisji mandatowej, wyborczej (tylko w przypadku planowanych wyborów uzupełniających do organów PZD w ogrodzie) oraz uchwał i wniosków.

 6. Przedstawienie sprawozdań.

 7. Dyskusja

 8. Wybory uzupełniające do zarządu, komisji rewizyjnej, komisji rozjemczej (tylko w przypadku, gdy zmniejszone zostały składy tych organów i przed zebraniem nie uzupełniono ich w drodze kooptacji).

 9. Podjęcie uchwał.

 

UWAGA V – walne zebranie (konferencja delegatów) nie podejmuje uchwał w sprawie:

 • składki członkowskiej, której wysokość na dany rok ustala Krajowa Rada PZD,

 • wpisowego, którego wysokość ustala okręgowy zarząd w granicach określonych przez Krajową Radę PZD,

 • opłaty inwestycyjnej dla nowych członków, której wysokość ustala zarząd ROD.

 

UWAGA VI – walne zebranie (konferencja delegatów) nie ma prawa uchwalania innych opłat od działkowców poza ustalonymi w statucie PZD i wydanych na jego podstawie przepisach, w tym szczególnie: kar finansowych, odsetek za zwłokę (obowiązują odsetki ustawowe), innych opłat za korzystanie z przysługujących praw członkowskich.

 

 1. Zadania zarządu ROD po walnym zebraniu

 

 1. Przekazanie w ciągu 14 dni od zakończenia zebrania wymaganych dokumentów z walnego (konferencji) do OZ PZD, to jest uwierzytelnionych przez przewodniczącego walnego zebrania i aktualnego prezesa zarządu ROD, ostemplowanych pieczęcią ROD kopii podjętych uchwał, protokołu powołanej na walnym zebraniu komisji mandatowej, a w przypadku dokonania wyborów (w zakresie przewidzianym w statucie) protokołu komisji wyborczej i wykazu nowych członków organów Związku w ROD wraz z ich danymi niezbędnymi do wpisania do rejestru organów ogrodowych prowadzonego przez okręgowy zarząd.

 2. Poinformowanie działkowców o podjętych na walnym zebraniu uchwałach oraz ewentualnych zmianach w składach organów PZD w ogrodzie - na tablicach ogłoszeń.

 

 1. Zadania okręgowego zarządu PZD po walnych zebraniach

 1. Dokonanie analizy zgodności odbytych walnych zebrań (konferencji) z przepisami związkowymi (zwoływanie, przebieg, terminowość).

 2. Sprawdzenie, czy we wszystkich ogrodach odbyły się walne zebrania i wypełniły nałożone na nie statutowe obowiązki.

 3. Przeprowadzenie analizy podjętych uchwał pod względem ich zgodności z przepisami związkowymi.

 4. Podjęcie uchwał i decyzji w sprawach dotyczących walnych zebrań i podjętych na nich uchwał, a w szczególności:

 1. wyciągnięcie statutowych konsekwencji w stosunku do zarządów ROD, które nie zwołały walnych zebrań,

 2. unieważnienie zebrań, które nie wypełniły swoich obowiązków określonych w statucie PZD i regulaminie ROD,

 3. uchylenie, bądź stwierdzenie nieważności uchwał sprzecznych z przepisami związkowymi, przepisami powszechnie obowiązującymi oraz w sprawach nie będących w kompetencjach walnych zebrań,

 4. unieważnienie wyborów uzupełniających dokonanych z naruszeniem obowiązującego w PZD prawa.

 1. Wprowadzenie do rejestru członków organów PZD w ROD, prowadzonego przez OZ PZD, aktualnych danych wszystkich wybranych członków zarządów ROD i komisji statutowych – dotyczy uzupełnienia składów.

 2. Dokonanie całościowej oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD.

 3. Przekazanie do Krajowej Rady PZD sprawozdania z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych.

 4. Przyjęcie przez OZ PZD zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD za 2012 r. i zbiorczego preliminarza finansowego z ROD na 2013 r. i przekazanie ich do KR PZD.

 

Prezydium krajowej rady

Polskiego związku działkowców

 

 

Warszawa, dnia 19 grudnia 2012 r.

 

 

porządek Walnego zebrania

Sprawozdawczego ROD

(konferencji delegatów)

 

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania .

 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2012 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2012 r.

 8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD z działalności w 2012 r.

 9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r.

 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

 11. Dyskusja.

 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego). - § 82 pkt 5 statutu PZD;

 13. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD.

 14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rozjemczej ROD.

 15. Wybory uzupełniające do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej*.

 16. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu, - § 82 pkt 7 statutu PZD,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej,

 • liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r. - § 82 pkt 8 statutu PZD;,

 • planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2013 r.- § 82 pkt 9 statutu PZD, **

 • planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r. - § 82 pkt 6 statutu PZD,

 • innych dotyczących działalności ogrodu.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie obrad.

 

 

* Tylko w razie zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z postanowień statutu PZD.

** Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

 

 

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków ROD ...........................................

w ................................................ dnia ................................ 2013 r.

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie Związku, użytkownicy działek w ROD ......................................

 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD ……............................ mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD. ......................................

 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej**, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD** i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD ............................. , z wyjątkiem przypadków określonych w § 50 ust. 6 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 42 ust. 3 statutu PZD.

 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą** oraz komisję uchwał i wniosków.

 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.

 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD.

 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ......... (np. 5 minut).

 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

 15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.

 1. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

 2. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze**.

 3. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów**.

 1. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 2. O podjęciu uchwały (o wyborze) decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

 3. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

 4. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali

 5. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2012 r. i sprawozdania finansowego za 2012 r.,

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2012 r.,

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rozjemczej w 2012 r.,

 • planu pracy w 2013 r. oraz preliminarza finansowego na 2013 r.,

 • wyników wyborów uzupełniających do zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej**,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej,

 • liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r.,

 • planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2013 r.*

 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD.*

 • innych dotyczących działalności ogrodu.

 1. Uchwały podpisują Przewodniczący walnego zebrania i Przewodniczący komisji uchwał i wniosków.

 2. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

 

*Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

**Tylko w przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających

 

Jeśli masz problem z wyświetleniem tej strony zaktualizuj lub zmień przeglądarkę. Zalecana przeglądarka to Firefox, IE10, Chrome z obsługą HTML5