Previous Next

Walne Zebranie Sprawozdawcze

(0 Głosy)

INFORMACJA

O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM
w ROD Lubocza I
w Krakowie

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD odbędzie się w dniu 28.03.2020 w Krakowie

I termin – godzina 9.00
II termin – godzina 9.30
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej .
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w okresie sprawozdawczym .
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r.
13. Projekt planu pracy na 2020 r.
14. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2020 r.
15. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
16. Dyskusja.
17. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD .
18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą zgłoszonych kandydata(-ów) do organów ROD.
19. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD.
20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 r.
2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców ,
3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4) Uchwalenie planu pracy na 2020 r.
5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2020 r.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.
 

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniach 14.03.2020. i 15.03.2020 w godzinach 9.00-12.00 w Krakowie , Sybiraków 1 , Dom Działkowca

 

 

Autor Andrzej P działka nr 168.

Więcej filmów w Galerii.