Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami PZD oraz wymogami prawnymi opłaty ogrodowe i inne na rzecz ogrodu dokonywane są na rachunek bankowy na Poczcie Polskiej lub Placówkach banków lub ajencji.

Zdjęcie użytkownika rod-Lubocza.pl.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wynagrodzenia w rodzinnych ogrodach działkowych

 • Świadczenia pieniężne wg uchwały 143/2007 Prezydium KR PZD
 • Nagrody za pracę społeczną wg uchwały 7/XIII/2009 KR PZD
 • Umowa o pracę wg uchwały 196/2009 Prezydium KR PZD

* wypłacane na podstawie Uchwały nr 143/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 22.08.2007 r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów działkowych (BI 10/2007, BI 11/2007)
Zmiana: uchwała nr 190/2009 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 143/2007 Prezydium KR PZD z dnia 22.08.2007 r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów działkowych
(BI 1/2010 ? tekst jednolity)
* księgowane na koncie 408 - świadczenia pieniężne

Wypłacane w celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań statutowych na rzecz Związku przez członków organów PZD w rodzinnych ogrodach działkowych.

Komu przysługuje?:          - członkom zarządu ROD, członkom komisji rewizyjnej, członkom rozjemczej
Finansowanie:             - finansowane wyłącznie z części składki członkowskiej pozostającej do dyspozycji w ROD do wysokości 35% zebranej składki 


Warunki wypłaty:
1. ogólna kwota wypłaconych świadczeń musi być zaplanowana w preliminarzu finansowym zatwierdzonym uchwałą przez Walne Zebranie członków
2. podjęta uchwała Zarządu ROD w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych na dany rok kalendarzowy (do 12 m-cy) podjęta po zaciągnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD
Uchwała winna zawierać w szczególności takie informacje jak:
- powołanie podstawy prawnej (tj. Uchwała 143/07 Prezydium KR PZD)
- imię i nazwisko osoby uprawnionej do pobierania świadczenia
- funkcja pełniona w organach ROD danej osoby
- wysokość przyznanego świadczenia
- terminy wypłaty przyznanego świadczenia
3. ważne: zgodnie z §7 uchwały - ?w okresie otrzymywania świadczenia, osoby uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z  tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli świadczona praca mieści się w zakresie wykonywania funkcji z tytułu której pobierane jest świadczenie?


Rozliczenie i dokumentacja:
Świadczenia pieniężne rozlicza się i dokumentuje na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
1. na podstawie uchwały księgowa ROD sporządza listę wypłat świadczeń pieniężnych, która winna zawierać takie dane jak:
- tytuł wypłaty tj. Lista wypłat świadczeń pieniężnych
-  podstawa prawna tj. uchwała Prezydium KR PZD 143/2007 i uchwała Zarządu ROD nr ?.
- tabela: L.p., imię i nazwisko, funkcja pełniona w organach PZD,
kwota świadczenia brutto, koszty uzyskania (111,25 zł/m-c), podstawa opodatkowania, kwota zaliczki na podatek 18%, kwota do wypłaty, pokwitowanie (podpis)- pod tabelą: kwota słownie do wypłaty, data sporządzenia listy, podpis osób: sporządzającej, sprawdzającej i zatwierdzającej
2. świadczenia nie podlegają obciążeniu:
- składkami na ubezpieczenie społeczne (wypłacane są z tytułu członkowstwa w organie osoby prawnej PZD)
- składkami na ubezpieczeni zdrowotne


Nagrody dla aktywu

* wypłacane na podstawie Uchwały nr 7/XIII/2009 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26.11.2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za pracę społeczną w rodzinnych ogrodach działkowych (BI 16/2009)
* księgowane na koncie 408 - ZPK PZD str. 48 świadczenia pieniężne ?z innych tytułów wypłaconych zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem?

Nagroda finansowa stanowi pieniężną formę uznania zasług w zakresie wzorowego i skutecznego wykonywania pracy społecznej obowiązków statutowych na rzecz ROD, a w szczególności zaangażowania w realizowanie zadań.
Komu przysługuje?:     

 • członkom zarządu ROD,
 • członkom komisji rewizyjnej
 • członkom komisji rozjemczej
 • instruktorom Społecznej Służby Instruktorskiej
 • członkom Związku pracującym społecznie na rzecz ROD

Finansowanie:  - finansowane wyłącznie ze składki członkowskiej pozostającej w dyspozycji ROD
do wysokości 15% zebranej składki członkowskiej w skali roku


Warunki wypłaty:
1. ogólna kwota wypłaconych nagród musi być zaplanowana w preliminarzu finansowym zatwierdzonym uchwałą przez Walne Zebranie członków
2. podjęta uchwała Zarządu ROD w sprawie przyznania nagród dla aktywu
Uchwała winna zawierać w szczególności takie informacje jak:
- powołanie podstawy prawnej
- imię i nazwisko osoby, której przyznano nagrodę
- wysokość przyznanej nagrody
- termin jej wypłaty


Rozliczenie i dokumentacja:
Świadczenia pieniężne rozlicza się i dokumentuje na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ? podobnie jak wypłata świadczeń pieniężnych.

Wynagrodzenie z tytułu umowa o pracę
* wypłacane na podstawie uchwała 196/2009 Prezydium KR PZD z dnia 30.12.2009 r. w sprawie funkcjonowania biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w ROD (BI 1/2010)

Funkcjonowanie biur, zasady zatrudniania i wynagradzania w r. o. d.
Zarząd ROD może prowadzić biuro, gdy:

 1. infrastruktura oraz wyposażenie ROD wymaga stałego nadzoru
 2. występuje wiele spraw i problemów związanych z funkcjonowaniem ROD,
 3. walne zebranie uzna za konieczne i niezbędne funkcjonowanie biura,
 4. walne zebranie zabezpieczy środki niezbędne na funkcjonowanie biura,
 5. istnieją warunki techniczne lokalowe umożliwiające działanie biura.

Kierownik biura prowadzi i odpowiada za funkcjonowanie biura.
Nadzór i kontrolę nad działalnością biura sprawuje zarząd ROD.

Zatrudnienie pracowników w ROD musi wynikać z uzasadnionej potrzeby obsługi działkowców i organów ROD, związane jest wyłącznie z potrzebami wykonywania konkretnej pracy, a nie ze sprawowania mandatu lub pełnioną funkcją w organach ROD.
W ROD mogą być zatrudnieni w szczególności kierownik biura, księgowy, gospodarz, magazynier oraz pracownik administracyjny.
Podstawowe  warunki zatrudnienia pracowników w ROD:

1. zabezpieczenie w preliminarzu finansowym - zatwierdzonym przez walne zebranie członków - środków finansowych w wysokości gwarantującej sfinansowanie wynagrodzeń oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem.

* środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia i funkcjonowanie biura pokrywane są w całości z opłat na rzecz ogrodu uchwalonych corocznie przez walne zebranie członków
* środki finansowe na zatrudnienie nie mogą przekroczyć 30% uchwalonej opłaty na rzecz ogrodu

2. zawarcie umowy o pracę następuje na podstawie uchwały zarządu ROD

* umowę o pracę zawiera się w formie pisemnej na czas nie określony lub na czas określony obejmujący okres największej aktywności organizacyjnej gospodarczej ROD
* zarząd ROD reprezentuje r.o.d. jako pracodawcę w rozumieniu Kodeksu Pracy (reprezentacja 2-osobowa) 


Z tytułu zatrudnienia pracownika, niezgodnie z niniejszą uchwałą, odpowiedzialność prawną ponoszą osoby, które zawarły umowę o pracę z przekroczeniem zakresu umocowania.

3. w ROD obowiązuje zryczałtowany system wynagradzania


* wynagrodzenie za pracę ustalane jest w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie (przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu)
* wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 150% minimalnego wynagrodzenia  
Np.  2012 rok 1500 (100%)  zł >2250zł (150%)


4. bezpośredni nadzór w zakresie stosowania niniejszej uchwały, a w szczególności nad zatrudnieniem i płacami w ROD sprawuje prezes OZ oraz prezydium OZ.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
L.p. Rodzaj przychodów Kto ustala? Wysokość Podział Termin wpłaty Księgowanie Uwagi
1. Składka członkowska Corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę w roku 2014 0,19/m2 powierzchni użytkowej Zgodnie z uchwała KRPZD tj. 65% ROD 35% do OZ (w tym: 5% odpis F.O. 1/3 KR, 2/3OZ) *Działkowcy do 31.05 b.r.
*ROD do OZ do 30.06 b.r.
*OZ do KR do 31.07 br.
Konto 710
? w części należnej danej jednostce
 
2. Inne opłaty na rzecz ROD Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 711  
3. Ekwiwalent za nieprzepracowane godziny pracy na rzecz ogrodu Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę ilość godz/ członka * wartość 1 godziny 100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 712
lub 810 >
>Prace zw. z prowadzoną inwestycją
Można ustalić i pobierać wyłącznie gdy są zorganizowane prace
4. Opłata energetyczna Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest energia)
Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 240/2/e  
5. Opłata na inwestycje i remonty Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest realizowane zadanie inwestycyjne)
Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 810 Fundusz Rozwoju  
6. Opłata za wodę Ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę
(w ROD w których jest woda)
Liczona
od m2 lub
od działki
100% pozostaje w ROD Zgodnie z uchwałą WZ Konto 240/2/w Wyjątek ? nie podejmuje się uchwały, gdy na ROD są podliczniki
7. Wpisowe Ustala Okręgowy Zarząd PZD zgodnie z uchwałą KR PZD 150
250
400
Zgodnie z uchwałą KRPZD tj. 20% ROD
80% do OZ, bo
60% dla OZ 20% dla KR
*do ROD po podjęciu uchwały o nadaniu członkostwa PZD i przydzieleniu działki
* ROD do OZ w ciągu 1 miesiąca
Konto 851
? w części należnej danej jednostce
Opłata od nowych członków
- ROD przekazuje wykaz nowych członków w celu dokonania prenumeraty ?działkowca"
8. Opłata inwestycyjna
(w istniejących ROD)
Ustala Zarząd ROD w formie uchwały na dany rok kalendarzowy Liczona od wartości bilansowej środków trwałych na koniec u.r. dzieląc przez ilość działek 100% pozostaje w ROD *Po podjęciu uchwały o nadaniu członkostwa PZD i przydzieleniu działki Konto 810 Fundusz Rozwoju Opłata od nowych członków
9. Dotacje
z KR PZD
z OZ PZD
z samorządu
terytorialnego
Otrzymane zgodnie z otrzymaną uchwałą, decyzją lub porozumieniem Konto 810 Fundusz Rozwoju  
10. Środki z wykorzystania majątku Związku lub za czasowe zajęcie terenu Otrzymane na podstawie umowy i stosownej uchwały Konto 810 Fundusz Rozwoju  

*czasowe zajęcie terenu ? zgoda Prezydium OZ
*wykorzystanie (obciążenie) majątku Związku ? zgoda Prezydium OZ
* likwidacja całości lub części ROD ? zgoda Prezydium KR, opinia Prezydium OZ

©2020 rod-lubocza.pl. All Rights Reserved.

Szukaj