Kalkulator opłat za nasze działki. W skład tych opłat nie wchodzą inne opłaty np. prąd

Wybierz działkę
Powierzchnia działki [m2]
Stawka opłaty ogrodowej [za m2 w PLN]
Partycypacja [za m2 w PLN]
Składka członkowska [od działki w PLN]
Opłata za śmieci [od działki w PLN]
Opłata za wodę [od działki w PLN]
Opłata energetyczna [od działki w PLN]
Opłata inwestycyjna [od działki w PLN]
Wartość do zapłaty [w PLN]

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w rodzinnych ogrodach działkowych

 • Świadczenia pieniężne wg uchwały 143/2007 Prezydium KR PZD
 • Nagrody za pracę społeczną wg uchwały 7/XIII/2009 KR PZD
 • Umowa o pracę wg uchwały 196/2009 Prezydium KR PZD

* wypłacane na podstawie Uchwały nr 143/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 22.08.2007 r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów działkowych (BI 10/2007, BI 11/2007)
Zmiana: uchwała nr 190/2009 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 143/2007 Prezydium KR PZD z dnia 22.08.2007 r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów działkowych
(BI 1/2010 ? tekst jednolity)
* księgowane na koncie 408 - świadczenia pieniężne

Wypłacane w celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań statutowych na rzecz Związku przez członków organów PZD w rodzinnych ogrodach działkowych.

Komu przysługuje?:          - członkom zarządu ROD, członkom komisji rewizyjnej, członkom rozjemczej
Finansowanie:             - finansowane wyłącznie z części składki członkowskiej pozostającej do dyspozycji w ROD do wysokości 35% zebranej składki 


Warunki wypłaty:
1. ogólna kwota wypłaconych świadczeń musi być zaplanowana w preliminarzu finansowym zatwierdzonym uchwałą przez Walne Zebranie członków
2. podjęta uchwała Zarządu ROD w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych na dany rok kalendarzowy (do 12 m-cy) podjęta po zaciągnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD
Uchwała winna zawierać w szczególności takie informacje jak:
- powołanie podstawy prawnej (tj. Uchwała 143/07 Prezydium KR PZD)
- imię i nazwisko osoby uprawnionej do pobierania świadczenia
- funkcja pełniona w organach ROD danej osoby
- wysokość przyznanego świadczenia
- terminy wypłaty przyznanego świadczenia
3. ważne: zgodnie z §7 uchwały - ?w okresie otrzymywania świadczenia, osoby uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z  tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli świadczona praca mieści się w zakresie wykonywania funkcji z tytułu której pobierane jest świadczenie?


Rozliczenie i dokumentacja:
Świadczenia pieniężne rozlicza się i dokumentuje na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
1. na podstawie uchwały księgowa ROD sporządza listę wypłat świadczeń pieniężnych, która winna zawierać takie dane jak:
- tytuł wypłaty tj. Lista wypłat świadczeń pieniężnych
-  podstawa prawna tj. uchwała Prezydium KR PZD 143/2007 i uchwała Zarządu ROD nr ?.
- tabela: L.p., imię i nazwisko, funkcja pełniona w organach PZD,
kwota świadczenia brutto, koszty uzyskania (111,25 zł/m-c), podstawa opodatkowania, kwota zaliczki na podatek 18%, kwota do wypłaty, pokwitowanie (podpis)- pod tabelą: kwota słownie do wypłaty, data sporządzenia listy, podpis osób: sporządzającej, sprawdzającej i zatwierdzającej
2. świadczenia nie podlegają obciążeniu:
- składkami na ubezpieczenie społeczne (wypłacane są z tytułu członkowstwa w organie osoby prawnej PZD)
- składkami na ubezpieczeni zdrowotne


Nagrody dla aktywu

* wypłacane na podstawie Uchwały nr 7/XIII/2009 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26.11.2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za pracę społeczną w rodzinnych ogrodach działkowych (BI 16/2009)
* księgowane na koncie 408 - ZPK PZD str. 48 świadczenia pieniężne ?z innych tytułów wypłaconych zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem?

Nagroda finansowa stanowi pieniężną formę uznania zasług w zakresie wzorowego i skutecznego wykonywania pracy społecznej obowiązków statutowych na rzecz ROD, a w szczególności zaangażowania w realizowanie zadań.
Komu przysługuje?:     

 • członkom zarządu ROD,
 • członkom komisji rewizyjnej
 • członkom komisji rozjemczej
 • instruktorom Społecznej Służby Instruktorskiej
 • członkom Związku pracującym społecznie na rzecz ROD

Finansowanie:  - finansowane wyłącznie ze składki członkowskiej pozostającej w dyspozycji ROD
do wysokości 15% zebranej składki członkowskiej w skali roku


Warunki wypłaty:
1. ogólna kwota wypłaconych nagród musi być zaplanowana w preliminarzu finansowym zatwierdzonym uchwałą przez Walne Zebranie członków
2. podjęta uchwała Zarządu ROD w sprawie przyznania nagród dla aktywu
Uchwała winna zawierać w szczególności takie informacje jak:
- powołanie podstawy prawnej
- imię i nazwisko osoby, której przyznano nagrodę
- wysokość przyznanej nagrody
- termin jej wypłaty


Rozliczenie i dokumentacja:
Świadczenia pieniężne rozlicza się i dokumentuje na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ? podobnie jak wypłata świadczeń pieniężnych.

Wynagrodzenie z tytułu umowa o pracę
* wypłacane na podstawie uchwała 196/2009 Prezydium KR PZD z dnia 30.12.2009 r. w sprawie funkcjonowania biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w ROD (BI 1/2010)

Funkcjonowanie biur, zasady zatrudniania i wynagradzania w r. o. d.
Zarząd ROD może prowadzić biuro, gdy:

 1. infrastruktura oraz wyposażenie ROD wymaga stałego nadzoru
 2. występuje wiele spraw i problemów związanych z funkcjonowaniem ROD,
 3. walne zebranie uzna za konieczne i niezbędne funkcjonowanie biura,
 4. walne zebranie zabezpieczy środki niezbędne na funkcjonowanie biura,
 5. istnieją warunki techniczne lokalowe umożliwiające działanie biura.

Kierownik biura prowadzi i odpowiada za funkcjonowanie biura.
Nadzór i kontrolę nad działalnością biura sprawuje zarząd ROD.

Zatrudnienie pracowników w ROD musi wynikać z uzasadnionej potrzeby obsługi działkowców i organów ROD, związane jest wyłącznie z potrzebami wykonywania konkretnej pracy, a nie ze sprawowania mandatu lub pełnioną funkcją w organach ROD.
W ROD mogą być zatrudnieni w szczególności kierownik biura, księgowy, gospodarz, magazynier oraz pracownik administracyjny.
Podstawowe  warunki zatrudnienia pracowników w ROD:

1. zabezpieczenie w preliminarzu finansowym - zatwierdzonym przez walne zebranie członków - środków finansowych w wysokości gwarantującej sfinansowanie wynagrodzeń oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem.

* środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia i funkcjonowanie biura pokrywane są w całości z opłat na rzecz ogrodu uchwalonych corocznie przez walne zebranie członków
* środki finansowe na zatrudnienie nie mogą przekroczyć 30% uchwalonej opłaty na rzecz ogrodu

2. zawarcie umowy o pracę następuje na podstawie uchwały zarządu ROD

* umowę o pracę zawiera się w formie pisemnej na czas nie określony lub na czas określony obejmujący okres największej aktywności organizacyjnej gospodarczej ROD
* zarząd ROD reprezentuje r.o.d. jako pracodawcę w rozumieniu Kodeksu Pracy (reprezentacja 2-osobowa) 


Z tytułu zatrudnienia pracownika, niezgodnie z niniejszą uchwałą, odpowiedzialność prawną ponoszą osoby, które zawarły umowę o pracę z przekroczeniem zakresu umocowania.

3. w ROD obowiązuje zryczałtowany system wynagradzania


* wynagrodzenie za pracę ustalane jest w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie (przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu)
* wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 150% minimalnego wynagrodzenia  
Np.  2012 rok 1500 (100%)  zł >2250zł (150%)


4. bezpośredni nadzór w zakresie stosowania niniejszej uchwały, a w szczególności nad zatrudnieniem i płacami w ROD sprawuje prezes OZ oraz prezydium OZ.

Podziel się
(0 Głosy)

Administrator