Kalkulator opłat ogrodowych za rok 2023

Nazwa działki Brak
Powierzchnia m2 0 m2
Stawka opłaty ogrodowej 0.88 za m2 0,00 zł
Partycypacja 0.12 za m2 0,00 zł
Składka członkowska od działki 0,00 zł
Opłata za wodę od działki 0,00 zł
Opłata za śmieci od działki 0,00 zł
Opłata energetyczna od działki 0,00 zł
Opłata inwestycyjna od działki 0,00 zł
Do zapłaty 0,00 zł

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w rodzinnych ogrodach działkowych

 • Świadczenia pieniężne wg uchwały 143/2007 Prezydium KR PZD
 • Nagrody za pracę społeczną wg uchwały 7/XIII/2009 KR PZD
 • Umowa o pracę wg uchwały 196/2009 Prezydium KR PZD

* wypłacane na podstawie Uchwały nr 143/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 22.08.2007 r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów działkowych (BI 10/2007, BI 11/2007)
Zmiana: uchwała nr 190/2009 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 143/2007 Prezydium KR PZD z dnia 22.08.2007 r. w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach rodzinnych ogrodów działkowych
(BI 1/2010 ? tekst jednolity)
* księgowane na koncie 408 - świadczenia pieniężne

Wypłacane w celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem zadań statutowych na rzecz Związku przez członków organów PZD w rodzinnych ogrodach działkowych.

Komu przysługuje?:          - członkom zarządu ROD, członkom komisji rewizyjnej, członkom rozjemczej
Finansowanie:             - finansowane wyłącznie z części składki członkowskiej pozostającej do dyspozycji w ROD do wysokości 35% zebranej składki 


Warunki wypłaty:
1. ogólna kwota wypłaconych świadczeń musi być zaplanowana w preliminarzu finansowym zatwierdzonym uchwałą przez Walne Zebranie członków
2. podjęta uchwała Zarządu ROD w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych na dany rok kalendarzowy (do 12 m-cy) podjęta po zaciągnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD
Uchwała winna zawierać w szczególności takie informacje jak:
- powołanie podstawy prawnej (tj. Uchwała 143/07 Prezydium KR PZD)
- imię i nazwisko osoby uprawnionej do pobierania świadczenia
- funkcja pełniona w organach ROD danej osoby
- wysokość przyznanego świadczenia
- terminy wypłaty przyznanego świadczenia
3. ważne: zgodnie z §7 uchwały - ?w okresie otrzymywania świadczenia, osoby uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z  tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli świadczona praca mieści się w zakresie wykonywania funkcji z tytułu której pobierane jest świadczenie?


Rozliczenie i dokumentacja:
Świadczenia pieniężne rozlicza się i dokumentuje na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
1. na podstawie uchwały księgowa ROD sporządza listę wypłat świadczeń pieniężnych, która winna zawierać takie dane jak:
- tytuł wypłaty tj. Lista wypłat świadczeń pieniężnych
-  podstawa prawna tj. uchwała Prezydium KR PZD 143/2007 i uchwała Zarządu ROD nr ?.
- tabela: L.p., imię i nazwisko, funkcja pełniona w organach PZD,
kwota świadczenia brutto, koszty uzyskania (111,25 zł/m-c), podstawa opodatkowania, kwota zaliczki na podatek 18%, kwota do wypłaty, pokwitowanie (podpis)- pod tabelą: kwota słownie do wypłaty, data sporządzenia listy, podpis osób: sporządzającej, sprawdzającej i zatwierdzającej
2. świadczenia nie podlegają obciążeniu:
- składkami na ubezpieczenie społeczne (wypłacane są z tytułu członkowstwa w organie osoby prawnej PZD)
- składkami na ubezpieczeni zdrowotne


Nagrody dla aktywu

* wypłacane na podstawie Uchwały nr 7/XIII/2009 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26.11.2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za pracę społeczną w rodzinnych ogrodach działkowych (BI 16/2009)
* księgowane na koncie 408 - ZPK PZD str. 48 świadczenia pieniężne ?z innych tytułów wypłaconych zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem?

Nagroda finansowa stanowi pieniężną formę uznania zasług w zakresie wzorowego i skutecznego wykonywania pracy społecznej obowiązków statutowych na rzecz ROD, a w szczególności zaangażowania w realizowanie zadań.
Komu przysługuje?:     

 • członkom zarządu ROD,
 • członkom komisji rewizyjnej
 • członkom komisji rozjemczej
 • instruktorom Społecznej Służby Instruktorskiej
 • członkom Związku pracującym społecznie na rzecz ROD

Finansowanie:  - finansowane wyłącznie ze składki członkowskiej pozostającej w dyspozycji ROD
do wysokości 15% zebranej składki członkowskiej w skali roku


Warunki wypłaty:
1. ogólna kwota wypłaconych nagród musi być zaplanowana w preliminarzu finansowym zatwierdzonym uchwałą przez Walne Zebranie członków
2. podjęta uchwała Zarządu ROD w sprawie przyznania nagród dla aktywu
Uchwała winna zawierać w szczególności takie informacje jak:
- powołanie podstawy prawnej
- imię i nazwisko osoby, której przyznano nagrodę
- wysokość przyznanej nagrody
- termin jej wypłaty


Rozliczenie i dokumentacja:
Świadczenia pieniężne rozlicza się i dokumentuje na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ? podobnie jak wypłata świadczeń pieniężnych.

Wynagrodzenie z tytułu umowa o pracę
* wypłacane na podstawie uchwała 196/2009 Prezydium KR PZD z dnia 30.12.2009 r. w sprawie funkcjonowania biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w ROD (BI 1/2010)

Funkcjonowanie biur, zasady zatrudniania i wynagradzania w r. o. d.
Zarząd ROD może prowadzić biuro, gdy:

 1. infrastruktura oraz wyposażenie ROD wymaga stałego nadzoru
 2. występuje wiele spraw i problemów związanych z funkcjonowaniem ROD,
 3. walne zebranie uzna za konieczne i niezbędne funkcjonowanie biura,
 4. walne zebranie zabezpieczy środki niezbędne na funkcjonowanie biura,
 5. istnieją warunki techniczne lokalowe umożliwiające działanie biura.

Kierownik biura prowadzi i odpowiada za funkcjonowanie biura.
Nadzór i kontrolę nad działalnością biura sprawuje zarząd ROD.

Zatrudnienie pracowników w ROD musi wynikać z uzasadnionej potrzeby obsługi działkowców i organów ROD, związane jest wyłącznie z potrzebami wykonywania konkretnej pracy, a nie ze sprawowania mandatu lub pełnioną funkcją w organach ROD.
W ROD mogą być zatrudnieni w szczególności kierownik biura, księgowy, gospodarz, magazynier oraz pracownik administracyjny.
Podstawowe  warunki zatrudnienia pracowników w ROD:

1. zabezpieczenie w preliminarzu finansowym - zatwierdzonym przez walne zebranie członków - środków finansowych w wysokości gwarantującej sfinansowanie wynagrodzeń oraz innych kosztów związanych z zatrudnieniem.

* środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia i funkcjonowanie biura pokrywane są w całości z opłat na rzecz ogrodu uchwalonych corocznie przez walne zebranie członków
* środki finansowe na zatrudnienie nie mogą przekroczyć 30% uchwalonej opłaty na rzecz ogrodu

2. zawarcie umowy o pracę następuje na podstawie uchwały zarządu ROD

* umowę o pracę zawiera się w formie pisemnej na czas nie określony lub na czas określony obejmujący okres największej aktywności organizacyjnej gospodarczej ROD
* zarząd ROD reprezentuje r.o.d. jako pracodawcę w rozumieniu Kodeksu Pracy (reprezentacja 2-osobowa) 


Z tytułu zatrudnienia pracownika, niezgodnie z niniejszą uchwałą, odpowiedzialność prawną ponoszą osoby, które zawarły umowę o pracę z przekroczeniem zakresu umocowania.

3. w ROD obowiązuje zryczałtowany system wynagradzania


* wynagrodzenie za pracę ustalane jest w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie (przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu)
* wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekraczać 150% minimalnego wynagrodzenia  
Np.  2012 rok 1500 (100%)  zł >2250zł (150%)


4. bezpośredni nadzór w zakresie stosowania niniejszej uchwały, a w szczególności nad zatrudnieniem i płacami w ROD sprawuje prezes OZ oraz prezydium OZ.

Podziel się
(0 Głosy)

Administrator