W górę

Nabycie działki od działkowca

Zgodnie m.in. art. 41 ustawy o ROD, w celu przekazania praw do działki, działkowiec albo działkowcy-małżonkowie, o ile posiadają wspólny tytuł prawny do działki powinni:

  • Sporządzić umowę przeniesienia praw do działki.
  • Udać się wraz nabywcą działki do notariusza i złożyć w jego obecności podpisy pod dokumentem.
  • Złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki (+ załączyć ww. umowę). Wniosek można złożyć osobiście albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej.
  • Poczekać na decyzję zarządu ROD. Decyzję o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki (lub odmowie) zarząd ROD podejmuje w formie uchwały. Przesłanki odmowy zostały określone w art. 41 ust. 4 ustawy o ROD. Oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, powinno zostać przesłane obu stronom umowy.
  • Z dniem zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, nabywca uzyskuje prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki, a traci je dotychczasowy działkowiec (lub działkowcy-małżonkowie). W przypadku odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, każda ze stron umowy może wystąpić do sądu z powództwem o uznanie odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki za bezzasadne. Odwołanie do organów PZD nie przysługuje.
Umowa przeniesienia praw do działki
Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki
 
 
Powered by Phoca Download