W górę

Zamiana działek w różnych ROD

W celu dokonania zamiany działek przez działkowców z różnych ROD, działkowcy winni podjąć następujące działania wynikające m.in. z art. 41 ustawy o ROD tj.:

  • Dokonać wzajemnego przeniesienia praw do działek w drodze umowy zamiany praw do działek.
  • Udać się do notariusza i złożyć w jego obecności podpisy pod umową zamiany praw do działek.
  • Złożyć do zarządów ROD(właściwych ze względu na miejsce położenia działek) wnioski o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki. Można je złożyć osobiście albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej.
  • Poczekać na decyzje zarządów ROD. Decyzję o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki (lub odmowie) zarządy ROD powinny podjąć w formie uchwał (dwóch, odrębnych).Uchwały wraz z oświadczeniem (pismem) o zatwierdzeniu lub odmowie przeniesienia praw do działki, zarządy ROD powinny doręczyć obu stronom umowy.
  • Działkowcy tracą prawo do dotychczasowych działek w ROD, a nabywają je do nowych działek w ROD po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działek przez obydwa zarządy ROD (z dniem zatwierdzenia przez ostatni z zarządów ROD). W przypadku odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki chociażby przez jeden z zarządów ROD ww. zamiana działek nie dochodzi do skutku. Na odmowę zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, każda ze stron umowy może wystąpić do sądu z powództwem o uznanie takiej odmowy za bezzasadną.
  • działkowcy, którzy dokonali zamiany działek powinni uiścić na rzecz ROD właściwych ze względu na położenie nowych działek, opłaty ogrodowe, o których mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu PZD, o ile nie zachodzą wyjątki określone w § 147 ust. 1 pkt 4 i 5 statutu PZD. Dodatkowo powinni zapłacić do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych, chyba że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią inaczej.
  • W wyniku zamiany działek, strony umowy nie tracą członkostwa w PZD. W związku z tym, nie muszą składać do zarządów ROD deklaracji członkowskiej. Jednakże, zarządy ROD, które dotychczas posiadały deklarację członkowską powinny ją przekazać do właściwych zarządów ROD niezwłocznie po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki.
  • Działkowcy, którzy dokonali zamiany działek nie muszą brać udziału w szkoleniu organizowanym dla nowych działkowców.

Wzory ww. dokumentów tj. umowa zamiany działek, wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki, uchwała zarządu ROD w tej sprawie oraz oświadczenie zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki, dostępne są poniżej.

Oświadczenie zarządu rod w sprawie zatwierdzenia przeniesienia praw do działek
Uchwała o zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki
Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działek
 
 
Powered by Phoca Download